พลังงานสะอาด เทรนด์พลังงานของโลกยุคใหม่

พลังงานสะอาด เทรนด์พลังงานของโลกยุคใหม่

Posted by on Jun 19, 2014 in ข่าวสาร

พลังงานสะอาด   วันนี้เวบไซต์ คนเก่งคนดี.com จะพูดbanner-carcareถึงเรื่องของ พลังงานสะอาดหรือที่เรียกอีกอย่างว่า green energy  ตามความหมายจริงๆ แล้วหมายถึงพลังงานที่  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง นั่นก็คือพลังงานธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เราสามารถนำมาใช้ไม่มีวันหมด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษอื่นๆ  ยกตัวอย่างเช่นพลังงานสะอาดที่เกิดจากชีวภาพ ได้แก่การหมัก จนก่อให้เกิดเป็นพลังงานทดแทน อย่างไบโอเอทานอล เกิดจากกระแสลม เช่นกังหันลม  เกิดจากความร้อนใต้พื้นโลก เกิดจากกระแสน้ำ ซึ่งบางประเทศสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้  หรือเกิดจากพลังงานที่มาจากแสงแดด ตัวอย่างก็ได้แก่ แผงโซล่าเซลส์ นั่นเอง การที่เราหันมาเอาใจใส่พลังงานสะอาด อย่างจริงจัง นอกจากจะช่วยโลกของเราให้คงความอุดมสมบูรณ์ และ ยังเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุด แล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจอีกด้วย เพราะช่วยลดการนำเข้าพลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นพลังงานปิโตรเลียม  และอาจทำให้เรากลายเป็นผู้นำทางด้านพลังงานอย่างแท้จริง   พลังงานสะอาดได้แก่พลังงานอะไรบ้าง

banner-dalleeacem banner-carbrite banner-3m bg-Carcare002 Carcare_tutor001 bg-Carcare002

จากที่กล่าวมาข้างต้น พลังงานสะอาด สามารถเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ได้มากมาย แต่ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างให้ดู สำหรับพลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือกใหม่ ที่น่าจะเป็นอนาคตของประเทศไทย เท่านั้น 1. พลังงานแสงอาทิตย์ อาศัยแผ่นโซล่าเซล (Solar Cell)  ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโซล่าเซล นั้น จะใช้สารกึ่งตัวนำ มาทำเป็นอุปกรณ์ทางอีเลคโทรนิค  โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแม้กระทั่งแสงจากหลอดไฟ  ให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ได้ จะเป็นกระแสตรง  เราสามารถจัดพลังงานชนิดนี้ว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง ที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะสะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆ เลย แม้แต่ตอนใช้งานก็ตาม 2. พลังงานชีวมวล พลังงานสะอาดอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ก็คือพลังงานชีวมวล ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นเราจึงมีพื้นฐานของการปลูกพืช พืชบางชนิดอาจสามารถกลายเป็นพืชพลังงานได้ทีเดียว ยกตัวอย่างเช่นมันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ โดยจะเอามาผ่านกระบวนการทางเคมี ผ่านการหมัก ก่อให้เกิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สามารถนำไปใช้ทดแทนพลังงานได้  สำหรับพลังงานชีวมวลนี้ อาจทำให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานได้เลยทีเดียว ทำไมพลังงานสะอาดจึงกลายมาเป็นกระแสใหม่ของโลก สาเหตุที่พลังงานสะอาดกลายมาเป็นกระแสหลักของโลกได้นั้น น่าจะมาจากการวิเคราะห์ ถึงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ของโลก จากปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ที่นับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  เราจะเห็นว่าในปัจจุบันมีภาพยนต์มากมายที่ออกมาบอกกล่าวถึงเรื่องราวของความแปรปรวนของธรรมชาติ  การกลับมาดูแลธรรมชาติ รักษ์ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานจึงเป็นเทรนด์ใหม่ กระแสใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย  เชื่อเหลือเกินว่า ใครที่สามารถจับกระแสโลก จับกระแสพลังงานหมุนเวียนใหม่ได้ทัน อาจกลายเป็นผู้คุมชะตะชีวิตของโลกเลยก็ว่าได้ พลังงานสะอาดสามารถช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ อันเป็นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาดสามารถช่วยเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ลดการน้ำเข้าพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นได้อย่างแน่นอน นอกจากจะช่วยภาคประชาชนแล้ว พลังงานสะอาด ยังสามารถกระจายไปสู่ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดมลภาวะ ได้อีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง ทำให้พลังงานสะอาด จึงกลายมาเป็นกระแสใหม่ของโลกได้อย่างแน่นอนช่วยสร้างงานในภาคพลังงานหมุนเวียนและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Post a Reply