ศูนย์บริการคาร์แคร์มาตราฐานประเทศลาว

ศูนย์บริการคาร์แคร์มาตราฐานประเทศลาว

 คุณไซ  ศรีบุญสุข  เมืองชนะคราบ เวียงจันทร์  สปป. ลาว (+856)205833-8299

 พี พี คาร์วอช  บ้่านลาละคำ นครเวียงจันทร์ สปป. ลาว 0856-209808-0800 คุณเจ้นุช

 คุณพุทศร จันทรวงค์ 943 ซ.บ้านพะขาว เมืองไซธานี นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 856-020-555-28963

 LAO URBAN DEVELOPMENT.SOLE.CO.LTD

คุณโล่ย  สีหะมาโน บ้านโพนทอง นครหลวงเวียนจันทร์ สปป. ลาว 056-202-322-5555

 คุณวนิดา  เมืองปากเซ สปป.ลาว 209-527 8444

 คุณสิริชัย โพธิชัย  บ้านโนนชะหง่าเมือง ไชเสดถา  นครหลวงเวียนจันทร์ 205-499-9229

 คุณสุหกทะวี อ้วนสะหมอน  นครหลวงเวียนจันทร์  (+856-20-5566600)

 หมอจินดาวง  เมืองปากเซ  สปป.ลาว 856-2098115111

 ร้านไอคลีน คาร์แคร์  เวียนจันทร์เซ็นเตอน ชั้นใต้ดิน  นครหลวงเวียนจันทร์ สปป. ลาว 856-202996-3388