Posts by WebAdmin

วีดีโอสัมมนา

Posted by on พ.ย. 22, 2016 in วิดีโอ

สัมมนาการจัดการบริหารคาร์แคร์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน DALLEE ACADEMY ความรู้สึกผู้เข้าสัมมนาจาก สปป ลาว อบรมสัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่น 154 สัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่น 153 ความรู้สึกผู้เข้าอบรมสัมมนากับทางสถาบัน DALLEE ACADEMY Dallee academy สถาบันบริหารธุรกิจคาร์แคร์แห่งประเทศไทย สัมมนาหลักสูตร:เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 152...

Read More »